Що сказав провідник ОУН Степан Бандера представникам світової преси?

Автор Редакція газети "Український самостійник"

Генерал Тарас Чупринка — другий голова Проводу ОУН. Підступна большевицька „амнестія”. Росія готується до війни. Чи українці хочуть спровокувати війну? Большевики готували атентат на Ст. Бандеру. Ставка на російський імперіалізм і тітоїзм затемнює ідейне обличчя Заходу.

 ***

31.IV. ц.р*. провідник ОУН Степан Бандера дав інтерв’ю п’ятьом чужинним журналістам у ближче неозначеній місцевості. Ця пресова конференція відбилася дуже широким відгомоном у всій світовій пресі Европи, Північної Америки й Аргентини й була — за нашими дотеперішніми відомостями — передавана радіовисильнями в США і в Канаді наступного дня. На жаль наша газета не мала змоги раніше подати звідомлень про це інтетрв’ю, бо в час його перебігу якраз докінчувався друк Великоднього числа. Подаємо тому сьогодні зміст важніших питань і відповідей на основі звідомлень кореспондента нашої газети, що теж був приявний на цій конференції. Пропускаємо лише деякі питання персонального характеру, подробиці про положення в Україні та інші речі загальновідомі українському суспільству.

Інтерв’ю відбулося в малому готелі. Місце зустрічі й доїзд до нього були пильно стережені українською охороною.

Привітавши чужинних журналістів, Степан Бандера заявив, що йдучи на зустріч часто висловлюваним побажанням чужинних журналістів, хоче дати їм інформації й вияснення про сучасні визвольні змагання України, щоб могли вірно поінформувати про них західні народи.

Питання: Яке Ви займаєте становище?

Відповідь: Голова Проводу Організації Українських Націоналістів.

Які цілі має ОУН?

Визволення України, повалення стану поневолення України большевицькою Росією, відбудову Самостійної Української Держави на українській етнографічній території, знищення російського імперіялізму, розподіл СССР на самостійні національні держави всіх поневолених  Москвою народів.

До якого державного устрою змагає ОУН?

До устрою народоправства (демократії), і соціяльної справедливости. ОУН бореться проти большевицької диктатури, тоталізму, проти комуністичного суспільного поневолення й визиску. В українській державі має рішати сам український народ свобідною волею про її державний і суспільний устрій. Українська Держава запевнить свобідний розвиток усіх ділянок життя — релігії, культури, господарства, забезпечить всесторонню особисту свободу і справедливість усім громадянам України, свободи індивідуальної і збірної діяльности громадян на суспільно-політичній, господарській, культурній і на інших ділянках.

Яким способом хочете досягти своїх цілей?

Революційною, збройно-політичною боротьбою цілого українського народу в спільному протибольшевицькому фронті з другими поневоленими народами.

Чи ОУН є політичною, чи мілітарною організацією?

ОУН є визвольно-революційною організацією, яка сполучає в собі елементи організації політичної і мілітарної, відповідно до того, що українська визвольна боротьба є одночасно і суспільно-політичним процесом і збройною, мілітарною дією. Діяльність ОУН полягає на унапрямлкхванні й організуванні протибольшевицьких і протиросійських процесів і акцій, з українським національним, самостійницьким змістом в усіх ділянках життя. Членські кадри ОУН підготовляються однаково до політичної, як і мілітарної боротьби, та ведуть її в обидвох формах.

Які є сили українського визвольного руху?

Українські визвольні змагання очолює Українська Головна Визвольна Рада, що постала 1944 р., діє в Україні, як революційний, найвищий орган українського народу в протиставленні до московської експозитури т. зв. уряду УССР. УГВР, що має характер революційного парляменту і її виконний орган — Генеральний Секретаріат — перебувають весь час в Україні.

Українська Повстанча Армія — це підпільна, революційна військова формація, що веде мілітарну боротьбу в рямцях цілої революційної дії.

Яке с відношення між ОУН і УПА?

Найтісніша співдія. УПА постала із збройних відділів ОУН під час II. світової війни, коли мілітарна боротьби розгорнулася в великих маштабах, на два фронти, проти німців і проти большевиків. Основою УПА стали військові відділи ОУН, але в УПА входять теж не члени ОУН, всі, що хочуть брати участь в збройній боротьбі проти ворога за волю України. УПА побудована й діє на принципах чисто мілітарних в достосуваяні до підпільних умов. УПА веде мілітарні операції в рямцях цілої революційної боротьби, яку практично організує й провадить ОУН.

Чи Ви є командантом УПА?

Ні. Головним Командиром УПА є ген. Тарас Чупринка.

Яке його відношення до ОУН?

Він є другим Головою Проводу ОУН.

Які є дії УПА?

Операції УПА, їхні розміри і форми с кожночаено достосовані до ситуації. Під час війни і  зараз після її закінчення УПА діяла більшими військовими одиницями, переводила мілітарні акції великих розмірів, опановувала повністю великі  територіальні полоси.

В сучасній, більш стабілізованій ситуації, форми дії УПА інші, як під час війни. В роках 1945-48 большевики кількома наворотами проводили масові акції для ліквідації українського підпілля. Багато дивізій оперувало по кілька місяців по цілій території України; коли дивізії Совєтської Армії показались дуже мало надійними, від 1946 р. уживають майже виключно військ НКВД. Ані відділів УПА, ані цілого революційного підпілля ОУН большевикам не вдалося знищити.

Тепер УПА діє меншими роздрібненими відділами. Головні цілі сучасних мілітарних дій УПА такі:            посилення загального суспільно-політичного революційного процесу, захист населення перед винищуючими акціями НКВД, як нпр. масові вивози, паралізування і нищення осередків поліційного й економічного терору; революційно-пропагандивні рейди до інших підбольшевицьких країн для підсилення тамошніх революційних рухів, розвиток і удосконалювання методів збройної революційної боротьби, унагляднення усім народам в СССР, що збройна, революційна боротьба можлива і успішна в кожних обставинах, всупереч усім зусиллям большевицького терору, революціонізуючий вплив на совстську армію, вдержування в постійній дії основних кадрів революційної армії, яка у відповідний час буде здібною зорганізувати і повести до боротьби маси зреволюціонізованого вояцтва.

Чи з боку большевиків були інші спроби для заперестання боротьби, н. гір. заклики?

Так. Від 1944 до 47 р. большевицький уряд кількакратно звертався з офіційними закликами до українських революціонерів, щоб занехали боротьбу, приобіцював „амнестію”, говорив про українську державу.

Українці надто добре знають москалів — большевиків, і того рода підступні звернення не мали жодного послуху.

В інших країнах, н. пр. в Польщі, де підпільні сили частинно далися піймати на такі підступні потягнення большевиків і вийшли з підпілля, це привело не тільки до значного послаблення, демобілізації протибольшевицького підпілля, але теж до поступового ув’язнювання, вивозів і ліквідації всіх унаявнених підпільників.

Який численний стан УПА?

Це таємниця.

Чи можете подати орієнтаційні дані з минулого про чисельний стан і про розміри більших операцій УІ1А?

На переломі 44. і 45. р. наші вороги, німці й большевики, оцінювали в своїх розвідочних звітах стан УПА на ок. 200 тисяч війська.

В одному з більших кількадневних боїв проти одної частини УПА з большевицької сторони брало участь 3 дивізії (бій в полосі Чорного Лісу на Підкарпатті в 1945 р.). Відділи УПА завдавши великі удари большевикам, зуміли прорватися з оточення.

Яку зброю мас УПА і звідки?

Всю зброю УПА здобуває на ворогові. Зокрема великі запаси зброї походять з часів війни. Головною зброєю є машинові кріси й пістолі, різні гранатомети, ручна протипанцирна зброя, легкі протипанцирні арматки.

Чи УПА має танки, літаки, артилерію і чи большевики вживають їх проти УПА?

Большевики, так як і німці вживають проти У11А і танків і літаків, та артилерію. УПА літаків не має. Танків й гранатометів уживали відділи УПА тільки деколи, в поодиноких боях, захопивши їх від ворога.

Як е численна сила ОУН?

Сила ОУН не міряється скількістю її зорганізованих членів. Вона полягає в тому, що ми мобілізуємо, організуємо й направляємо до плянової боротьби самостійницькі стремліцня і протибольшевицьке наставлення цілого українського народу. В боротьбі ОУН бере участь велика частина українського народу, в різних формах, та піддержує і співчуває їй увесь народ за вийнятком малої горстки комуністів і їх прислужників.

Як можна оцінювати протибольшевицький потенціял в Україні?

Половина з ок. 45 мільйонів українців візьме безпосередню активну участь в протибольшевицькій визвольній революції. (Решта — нездібні до безпосередньої боротьби).

Як Ви стали провідником ОУН?

Вибраний на голову Проводу ОУН. В 1940 р. вибраний тимчасово Конференцією, в 1941 р. Великим Збором, найвищою установою ОУН, яка встановляє програму, організаційні закони і покликає Провід. В останнє вибраний по виході з нім. КЦ Конференціями ОУН в Україні в 1945 р. і в 1947 закордоном. (Рішення обидвох конференцій мають силу постанов Великого Збору ОУН прим. Ред.).

Коли, де і чому ув’язнили Вас німці?

В 1941 р. після проголошення відновлення Української Держави проти волі й плянів гітлерівської Німеччини. В’язнили до 1943 р. в тюрмі Гестапо в Берліні, а потім до вересня 1944 в концтаборі Захсенгавзен в Оранієнбурґу.

Коли і чому звільнили Вас?

В осени 1944 як уже відступали з України, німці звільнили мене й малу частину українських націоналістів, стараючись приєднати собі прихильність українців. Пропозиції співдії я відкинув, так само як й інші. Німці держали мене під поліційним наглядом, з під якого я втік на початку 1945 р.

Чи німці пропонували українцям спів працю, обіцюючи державну самостійність?

Під час війни гітлерівська Німеччина ніколи не ставилась направду позитивно до справи української державної самостійности, тільки намагалася заманити сумнівними обіцянками в далекій перспективі.

intervu s_bandery_1950

Чи український народ не сподіється визволення від війни між Америкою а СССР?

Ми рахуємо тільки на визволення власною боротьбою, протибольшевицькою революцією. Війна може створити пригожі обставини, бути помічною. Але на визволення чужими силами Україна не рахує.

Коли буде революція в Україні?

Загальний революційний зрив в Україні і в інших підбольшевицьких країнах прийде у пригожому для того моменті Вирішне значення матиме дозріння революційного процесу серед широких народних мас, зокрема, серед інших народів,і зріст революційних настроїв у Сов’єтській армії. А по друге відограє ролю пригожий момент.

Чи Ваш рух діє теж в Сов. армії?

Так. Ведеться успішна пропагандивна і підготовча акція серед вояцтва сов. армії, українців й інших національностей, щоб вони замість захищати большевицький режим і московський імперіалізм у відповідний час стали проти нього, в боротьбі за свободу, по стороні визвольної революції.

Як уявляєте собі пригожий момент для вибуху революції?

Він може мати внутрішній характер— крайньо скрутне положення цілої большевицької системи і режиму, зокрема економічне заломлення. Внутрішній розвиток СССР йде по цій лінії прогресивно. Або — друга можливість криза зовнішнього характеру, війна, чи інша форма великого натиску на СССР ззовні.

Чи народ в Україні не рахує на те, що Америка розпічне війну з СССР?

Ні. У нас люди знають, яке е відношення і яка політика Америки супроти СССР. Але знають, що війна така прийде невідхильно. СССР підготтовляється до неї і її викличе.

Звідки знаєте і які є познаки, що СССР підготовляється до війни?

Маємо відомості про те, що діється в Україні і на цілому просторі СССР. Підготова большевиків до війни іде в різних ділянках:        

а/ психологічна мобілізація під прикривкою гасла „за мир”, большевики ведуть пропаганду, що Америка готується до агресії, і СССР мусить її відбити - знищити англо-американський імперіялізм.

б/ СССР держать під зброєю багато річників, ведуть інтензивний військовий вишкіл всієї молоді, не тільки в армії, але теж в комсомолі, в різних парамілітарних організаціях,

в/ їціле господарство СССР і сателітів наставлене виключно на пїдготову війни, розбудову воєнного промислу, у послідження всякої продукції для мирних потреб;

r/ інтензивна розбудова великанських повітряних сил, морської фльоти, зокрема підводних човнів, будова доріг виключно в пляні потреб агресії війни, інтензивне будування летовищ, великих воєнних підземних магазинів, розміщення їх на окраїнах території СССР, при шляхах випадів і в країнах сателітів — все це наглядно вказує, що СССР готується до війни поза власними кордонами, до агресії.

Коли, на Вашу думку, СССР викличе війну з Америкою?

Тоді, як вже не зможе більше здобувати в „тихій війні”, коли на заході не буде мати більше успіхів у своїй комуністичній, розкладеній і підривній дії і як наткнеться на твердий спротив у свойому просуванні на схід, в Азії, як це сталося на Близькому сході. Тепер СССР не потребує одвертої, повної війни, доки при пасивності західних держав здобуває легше і більше без великого риску.

Чи Ви хочете спровокувати війну між СССР й Америкою?

Ми не маємо змоги це зробити, ані це не лежить в сфері наших завдань. Ми ведемо свою власну боротьбу і дбаємо про спільний визвольний фронт усіх поневолених большевизмом народів. А питання війни західних держав з СССР —  це справа захисту їхніх життєвих інтересів.

Коли б дійшло до війни між Америкою а СССР, чи тоді вибухла би революція в Україні?

Ящо б держави воюючі проти СССР виразно й зобов’язуюче задеклярувалм піддержку українським самостійницьким змаганням, визнали Українську державність як одну з цілей війни і на ділі трактували Україну та її союзників, нашу визвольну боротьбу за союзника — то ді наша революційна боротьба велась би за таким пляном, щоб якнайбільше причинитися до швидкого і повного повалення спільного ворога і до встановлення миру.

На випадок іншої постави держав, що воюють проти СССР, ми також трактували б їх війну як чужу нам справу і свою власну боротьбу провадили б виключно за власним пляном, як це для нас було б найкорисніше, не маючи підстав координувати її з воєнними плинами противників СССР.

Чи ОУН дістає допомогу від американців?

Ні.

Чи співпрацює з СІС?

Ні. Натомість знаємо, що різні люди підшивалися під фірму Організації і вводили в блуд американські чинники.

Чи большевики старалися зробити на Вас атентат?

Так. Служба Безпеки ОУН розкрила трьох агентів НКВД, які мали таке завдання.

Чи міг би хтось з журналістів піти в Україну і побачити там вашу боротьбу?

Засадничо так. Передумовою для того є повне обостороннє довір’я і вимога взяти на себе ризико. Приблизно половина людей, що виконують завдання зв’язку між краєм а закордоном — гине.

Скільки прибуло з України бійців УПА в рейді до Німеччини? Чи ще прибувають такі відділи?

Перед двома роками до Німеччини й Австрії пробилось рейдом ок. 300 вояків УПА і членів ОУН з західніх українських окраїн (не околиць! — як подали деякі чужиннігазети — Ред.). під Польщею. Вони дістали наказ перейти сюди після того, коли після дворічної боротьби виселено з тих теренів все українське населення.

З матірних українських Земель приходили тільки малі групи для зв’язку.

Наприкінці С. Бандера звернув увагу західних кореспондентів на такі питання:

Дотогочасна політика й тактика західніх держав супроти СССР мас багато хиб, які шкодять боротьбі проти большевицького наступу на весь світ.

Розмежовування большевизму від російського імперіялізму неправильне. Не можна знищити одного, залишаючи другий, а вже цілком нереальна концепція, мати одного з них за союзника проти другого.

Такою хибною концепцією е ставка на російські сили, які наступають проти большевизму, а самі є за вдержанням імперії, поневолюючої інші народи.

Рівнож хибною ставха на т. зв. тітоїзм, націонал-комунізм, з надією, що його вдасться мати союзником проти СССР. Це другий троянський кінь. В світовому змагу комуністи знайдуть спільну мову з СССР. Пактуванням з Тітом і т. п. західний світ позбавляє себе ідейного обличчя в боротьбі з большевизмом.

Багато шкоди в протибольшевицькому фронті накоїла концепція протидіяння большевицькій системі методами легальними, парламентарних виборів і т. п. В країнах новоокупованих сов’єтами, в т. зв. сателітах спрямування національних і протибольшевицьких змагань на той шлях легальної боротьби, принесло великі втрати, демобілізацію і заломання протибольшевицьких сил. До цього причинилась політика західних держав, яка штовхала ті народи на такий шлях. Проти большевизму — системи безоглядного терору, безправства — тоталізму можливий тільки один спосіб визвольної боротьби для поневоленого народу — безкомпромісова революція.

Західний світ недобачає :і недоцінюе найпевніших і найтвердших сил в світовому змаганні з большевизмом — революційних, визвольних рухів поневолених народів.

Так само як Україна, багато інших народів веде свою боротьбу з большевизмом, з російським загарбницьким імперіялізмом. Національна ідея, змагання за свою самостійність і свобідний розвиток, дає тим народам силу витривати в найтяжчому змаганні тоді, коли могутні держави пактують з СССР.

Тепер боротьба наших народів не йде осамітнено. Усі самостійницькі, революційні сили поневолених большевизмом народів єднаються в Антибольшевицькому Бльоці Народів, творять спільний фронт визвольної боротьби. В АБН входять визвольні рухи таких народів: азербайджанці, білоруси, болгари, грузини, естонці, ідель-уральці, козаки, литовці, лотиші, мадяри, румуни, серби, словаки, туркестанці, українці, чехи, хорвати.

Чому нема в АБН поляків?

Бо польські політичні чинники за кордоном не погоджуються на принцип-самостійних національних держав в стратегічних границях, який прийняли усі народи АБН. Вони хочуть прилучити до Польщі частини земель українських, білоруських, литовських  і ін. Але на рідних землях існує співдія українського революційного руху з польським протибольшевицьким підпіллям, яке не обстоює імперіялістичних позицій.

***

Закликом, що протибольшевицькі сили західніх народів повинні підтримати визвольну боротьбу народів АБН, не тільки в ім’я вселюдських ідеалів, але теж у свойому власному інтересі, закінчилося інтервю Ст. Бандери з чужинними журналі стами.

Інтерв’ю Ст. Бандери знайшло широкий відгомін у передових щоденниках 72 країн. Короткий перегляд світової преси подамо — за браком місця — в черговому числі.

 

* Так в тексті [Ред. www.ounuis.info]

_______________________________________________________________

Архів ОУН в УІС-Лондон.- Біблотека. - Газети. - “Український самостійник”. - 1950. – 23 квітня. - С.1-5.

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами

Like what you see?

Натисніть на кнопки нижче, щоб слідувати за нами, ви не пошкодуєте ...